TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tájékoztatót itt tudja megnézni:

http://jaszoktatas.hu/jasztelek/wp-content/uploads/2020/04/ÚTMUTATÓ_digitális_oktatás_tanulók_szülők.docx.pdf

Ú T M U T A T Ó A T A N T E R M E N K Í V Ü L I , D I G I T Á L I S M U N K A R E N D B E N
V A L Ó R É S Z V É T E L S O R Á N M E G V A L Ó S U L Ó A D A T K E Z E L É S H E Z

Az Útmutatót itt tudja elolvasni:

http://jaszoktatas.hu/jasztelek/wp-content/uploads/2020/04/ÚTMUTATÓ_digitális_oktatás_tanulók_szülők.docx-1.pdf

Author: root