Református hit- és erkölcstan


KEDVES SZÜLŐK!
Bizonyára értesültek arról, hogy „A nemzeti köznevelésről” szóló
CXC. törvény 2013. szeptemberétől egy új lehetőséget nyújt az
általános iskolás gyermekek számára. A 2013/14. tanévtől
kezdődően, minden állami fenntartású általános iskolában, két
tantárgy közül választhatnak, amelyek heti egy tanórában kerülnek
be az órarendi keretek közé. Ez a két lehetőség: az erkölcstan, vagy
a felekezeti hit- és erkölcstan.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azt, hogy a szülőnek nyilatkoznia kell az elsős tanuló
beiratkozásakor, melynek időpontját központilag határozzák meg,
hogy melyik tantárgyat választja a gyermeke számára: az erkölcstant
vagy a felekezeti hit-és erkölcstant. Ezt a döntést a szülő mindig egy
tanévre vonatkozóan hozza meg, a következő tanévben, ha módosítani
akarja, május 20-ig, megteheti.
Ahhoz, hogy ezt a felelős döntést minél körültekintőbben meg
tudják hozni, ehhez szeretnék segítséget nyújtani:
A korábbi években is a helyi óvodá(k)ban és iskolában alsó és felső
tagozaton egyaránt évtizedek óta folyt a református és a római
katolikus hitoktatás minden évfolyam számára. Ez az iskolákban
órarendi órákhoz kapcsolódóan, fakultatív jelleggel történt. 2013.
szeptemberétől azonban bekerült a tanórák sorába új tantárgyként az
erkölcstan vagy az e helyett választható alternatíva, a felekezeti hit- és
erkölcstan.
Miért jó, ha a gyermek számára a hit-és erkölcstan órát választja a
szülő?
Egyrészről azért, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete, mely
érettségi tantárgyként is válaszható. Továbbá gyermeke előtt ezzel
megnyílik az út a különböző, nagy múltú és magas színvonalú,
egyházi fenntartású közép- és felsőoktatási intézmények felé.
Gyermeke megismerkedik a keresztyén értékrend fontos elemeivel,
amelyek népünk és európai kultúránk alapját képezik. A szentírási
történetek tanulmányozása segítheti gyermeke eligazodását az élet
kisebb és nagyobb dolgaiban éppúgy, mint az élet legfontosabb
kérdéseit illetően. S végül azért, mert a hit-és erkölcstan, mint ahogy a
neve is mutatja, tartalmazza az erkölcsi nevelést, illemszabályok
ismertetését is, de ezen túl választ ad olyan kérdésekre, amelyek
istenhit és a Biblia ismerete nélkül az ember számára
megválaszolhatatlanok. Mint pl. Honnan jövünk? Hová tartunk? Miért
vagyunk azok, akik vagyunk és miért élünk? A hit- és erkölcstan
tantárgy széleskörű, biztos ismeretet és iránymutatást ad az azt tanuló
gyermekek számára, nemcsak hitéleti, hanem morális értelemben is.
Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
A hit- és erkölcstan órákat a helyi református egyházközség által
megbízott személy: a lelkipásztor vagy hitoktatói végzettséggel
rendelkező, felkészült pedagógus tartja.
Milyen taneszközök szükségesek és milyen tanmenet szerint folyik az
oktatás?
A Református Pedagógiai Intézet által elkészített tanmenet szerint,
mely mind a 8 évfolyamra kidolgozott. Ingyen kapják a gyermekek a
munkatankönyvet.
Az első osztályos tankönyv címe: Isten tenyerén, melynek keretében
megismerkednek a gyermekek a hittanórával, az alapvető ószövetségi
és újszövetségi bibliai történetekkel és természetesen a főbb egyházi
ünnepekkel. Mindezt könnyed, játékos formában.
Csak megkeresztelt gyermek választhatja a hit- és erkölcstan
tantárgyat?
Nem! Minden gyermek részesülhet a református hit- és erkölcstan
oktatásban, akit a szülei beíratnak. A keresztség, és a szülők egyházias
gondolkodása nem feltétel!
Mi reformátusok, a magunk részéről minden gyermeket, világnézeti
hovatartozás nélkül, szeretettel hívunk és várunk. Örömmel
fogadjuk a többi, protestáns felekezetekből érkező gyermekeket is.
Bízunk abban, hogy azok a szülők, akik megkereszteltették
gyermekeiket, Isten és ember előtt tett fogadalmuknak megfelelően
„úgy nevelik és neveltetik” gyermeküket, hogy megadják számára a
lehetőséget a hitigazságok megismerésére, hogy majd a gyermek
önmaga is dönthessen világnézeti meggyőződése felől. De
reménységgel, imádkozó szeretettel és nyitottsággal fordulunk azok
felé a gyermekek felé is, akik még nem részesültek a keresztségben,
de szüleik fontosnak tartják e törvény adta lehetőség kapcsán
gyermekükkel megismertetni a Biblia tanítását, minden polgári etika
alapját, a Tízparancsolatot, az istenhitet és emberszeretetet, mely a
boldog földi és az örök mennyei élet alapja és feltétele.
Bizonyára ez volt a törvényalkotók célja is, hogy az Istent nem ismerő
és ezért embert nem tisztelő világunk sötétségébe újra beragyoghasson
Isten Igéjének a világossága, reménysége és vigasztalása. S a legjobb
ezt a munkát a gyermekek életében minél korábban elkezdeni, hiszen
Jézus szava szerint”…ilyeneké a mennyeknek országa.” Az ő szívük
még nyitott, képlékeny és kevésbé beszennyezett.
Mivel a protestáns felekezetek, ezen belül a reformátusok száma kicsi
a településen, ennek megfelelően a hittancsoportok létszáma is kicsi.
Ez azonban még hatékonyabbá teszi a gyermekekkel való
foglalkozást. A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy egy
gyermeknek is órát tartsunk, melyre van is példa. Ez a gyermek
számára nem hátrány, hanem külön ajándék. Csak vele foglalkozni,
csak rá figyelni, lelki dolgokról beszélgetni, minden héten egy
tanórában, páratlan lehetőség.
Hol lehet a református hitoktatással kapcsolatban további
információkat találni?
Honlap: www.reformatus.hu oldalon
Az Általános Iskolába történő református hitoktatással kapcsolatban,
bizalommal várom kérdéseiket személyesen az 5100, Jászberény,
Thököly u. 15. szám alatti lelkészi Hivatalban vagy telefonon: 06-57-
400-404, 06-30-372-7275, 06-30-479-3880, illetve a
jbref.egyh@gmail.com e-mail címre küldött levélben.
Szeretném megköszönni az Iskola Vezetőségének és minden
Dolgozójának az eddigiekben megtapasztalt, szeretetteljes
együttműködést, a tájékoztatás lehetőségét és Önöknek, Kedves
Szülők a figyelmet és a bizalmat.
Jászberény, 2021. 03. 08.
Áldást, békességet kívánva:
Mező István
református lelkipásztor


Author: root